Socha pro Veltrusy
Socha pro Veltrusy | dřevo - dub | v. 480 cm | 1980